Clarification Text on the Processing of Personal Data

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında adresinde bulunan MCT Teknoloji Eğitim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”, “MCT”, “Şirketimiz”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

Şirketimize ait https://insankaynaklarizirvesi.com adresinde bulunan formların doldurulup şirketimize iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan ad soyadı dahil kimlik bilgileriniz, şirket adı, elektronik posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz ve alışveriş geçmişi dahil müşteri işlem bilgileriniz sizlerle iletişim kurulması, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması ile açık rızanızın bulunması halinde; çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi,  müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, indirim duyurularından haberdar etmemiz yönündeki talebiniz üzerine sizi haberdar edebilmek, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait https://insankaynaklarizirvesi.com internet adresi aracılığıyla Kanun madde 5/2(c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK madde 5/2(f) uyarınca Şirketin meşru menfaati için zorunlu olması ve KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz,

  • işin yürütülmesinin sağlanması amacı ile yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde anlaşmalı olduğumuz işletmelere ve topluluk şirketimize,
  • başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, toplu ileti gönderilebilmesi için hizmet aldığımız tedarikçilerimize, İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) ve
  • herhangi bir resmi talebin veya uyuşmazlığın olması halinde talebin yerine getirilmesi ve uyuşmazlığın çözülmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere aktarılabilecektir.

Şirketimizce gerçekleştirilen kişisel veri aktarımı KVKK’nın 5. Maddesinde öngörülen açık rızaya tabi bir veri işleme faaliyeti ise bu durumda kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden aktarılmakta, açık rızanızın olmadığı durumlarda kişisel verileriniz kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen, talebiniz üzerine veya KVKK madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verileriniz ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 3 yılın sona ermesiyle Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamında taleplerinizi kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak kvkk@mct.com.tr mail adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.